Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

ठेगाना : पार्दी पोखरा

फोन नं : 9856007777

इमेल : daokaski@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/daokaski

Twitter : https://twitter.com/daokaski

मातहतका कार्यालयहरु