नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
कास्की


नागरिकता शाखाबाट सम्पादन हुने कार्य र आवश्यक कागजातहरुको बिवरण

CIMS (CITIZENSHIP INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM) बाट वितरित नेपाली नागरिकताको नमुना
अगाडिको भाग


पछाडीको भाग

क‌.  बंशज नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान
:

 १. फोटो समेत प्रमाणित गरी स्थानीय पन्जिकाधिकारीबाट सिफारिस गरिएको अनुसूची - १ फाराम ।
२. बंशज खुल्ने वा बाबु आमा दाजु भाई मध्ये कसैको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति ।
३. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति ।
४. जन्म मिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र / जन्म दर्ता ।
५. नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति सहित सनाखत गर्ने ब्यत्ति ।
६. बिबाहित महिलाको हकमा बिवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागिरकता तथा माइती तर्फको वंशज खुल्ने अभिभावकको नागरिकता ।
७. बसाइ सरी आएका हकमा बसाइ सराइको प्रमाणपत्र र जग्गाधनि प्रमाण पूर्जा ।
८. कर्मचारी परिवारको हकमा सम्वन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र र कर्मचारी परिचय पत्र छायाप्रति समेत ।
९. बिदेशमा जन्मेकाको हकमा सो को प्रमाणपत्र ।
१०. प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक परेमा स्थानीय निकाय र प्रहरी समेतको मुचुल्का सर्जमिन ।

ख‌. बैबाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रदान :
१. फोटो समेत प्रमाणित गरी स्थानीय पन्जिकाधिकारीबाट सिफारिस गरिएको अनुसूची - ७ फाराम ।
२. बिबाह दर्ता प्रमाणपत्र र सपथ पत्र ।
३. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति ।
४. जन्म मिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र / जन्म दर्ता ।
५. सम्वन्धित देशको पहिचान खुल्ने निस्सा र नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण ।
६. सनाखत गर्ने पति र निजको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
७. प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक परेमा स्थानीय निकाय र प्रहरी समेतको मुचुल्का सर्जमिन ।

ग. प्रतिलिपी नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रदान :
१. फोटो समेत प्रमाणित गरी स्थानीय पन्जिकाधिकारीबाट सिफारिस गरिएको अनुसूची - २ फाराम ।
२. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति ।
४. सनाखत गर्नु पर्ने अवस्थामा सनाखत गर्ने ब्यत्ति र निजको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।
५. पतिको नामथर र ठेगाना कायम गरी प्रतिलिपी लिनु पर्दा सकलै ना‌.प्र.प., बिबाह दर्ता पतिको ना‌.प्र.प. को छायाप्रति र सनाखत अन्य जिल्लाबाट बिबाह गरी आएको हकमा उत्त जिल्लाबाट नागरिकता लिए नलिएको अभिलेख, बसाइ सराइको प्रमाणपत्र र साविक जिल्लाको अभिलेख ।
६. संशोधन सहित प्रतिलिपी जारी गर्न पर्दा संशोधनका लागि आवश्यक प्रमाणहरु संलग्न हुनु पर्ने ।
७. प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक परेमा स्थानीय निकाय र प्रहरी समेतको मुचुल्का सर्जमिन ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय