नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
कास्की


राहदानी शाखाबाट सम्पादन हुने कार्य र आवश्यक कागजातहरुको बिवरण

(क) राहदानी फाराम संकलन
  1. फोटो टाँसी आवेदकले सही गरेको राहदानी आवेदन फाराम (तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको हुनुपर्ने) २ प्रति ।
  2. नेपाली ना‌.प्र.प. को छायाप्रति २ प्रति र फोटो (तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको हुनुपर्ने) २ प्रति ।
  3. नावालकको हकमा उमेर प्रमाणित पत्र २ प्रति अभिभावकसँगको नाता प्रमाणित ।
  4. राहदानी हराएको ७ दिन अगाडिको तोकिएका पत्रिकामा सुचना प्रकाशन भएको सक्कल पत्रिका र प्रहरी प्रतिवेदन ।
  5. प्रतिलिपी नागरिकता भए राहदानी सम्वन्धी विगतको अभिलेख पेश गर्नु पर्ने ।
  6. बिबाहित महिलाको हकमा ना‌.प्र.प.मा पतिको नाम उल्लेख नभएको अवस्थामा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको ना‌.प्र‌. पत्रको छायाप्रति ।
  7. नेपाली ना‌.प्र.प. को फोटो स्पष्ट नभएमा सो को प्रतिलिपी नागरिकता लिई पेश गर्नु पर्ने ।
  8. अन्य जिल्लाबाट जारी भएका नागरिकताका हकमा सम्वन्धित जिल्लाबाटै आवेदन गर्नु पर्ने ।
  9. द्रुत सेवाको लागि नागरिकताको अभिलेख प्रमाणित हुने । 

(ख) राहदानी लिन आउदा सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र र नगदी रसिद लिइ निवेदक स्वयम उपस्थित हुनु पर्ने ।

(ग) एम‌.आर.पी. मा विवरण संशोधन गर्नु पर्दा स्पष्ट कारण खोली संशोधन पुष्टी हुने कागजात पेश गरेपछि नयाँ  एम‌.आर.पी. सिफारिस हुने । 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय