Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हेमजराज बराल


हेमजराज बराल


हेमजराज बराल
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9856064206
ठेगाना पोखरा महानगरपालिका 22,
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ १७