Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शिव प्रसाद पौडेल


शिव प्रसाद पौडेल


शिव प्रसाद पौडेल
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ppshiva16@gmail.com
सम्पर्क 9846280540
ठेगाना Aadhikhola Gaupalika 4, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७६ बैशाख २५