Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

थम नारायण सुवेदी


थम नारायण सुवेदी


थम नारायण सुवेदी
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9856045691
ठेगाना Aadhikhola Gaupalika 2, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७६ बैशाख २९