नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
कास्की


सूचना सम्वन्धी

सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

सूचना सार्वजनिक  गर्ने निकायको नाम

सूचना सार्वजनिक गरेको अवधि ः

१. निकायको स्वरुप र प्रकृति

.......................................................................................................................(ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहितको विवरण राख्ने)

२. निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार

.......................................................................................................................(नेपाल सरकारले कार्य विभाजन नियमावली, प्रचलित ऐन र संगठन तालिका पारित हुँदा सुम्पिएका जिम्मेवारी राख्ने)

३. निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण

.......................................................................................................................(सवै प्रकारका दरवन्दीको विवरण र कार्य विभाजन राख्ने)

४. निकायबाट प्रदान गरिने सेवा

.......................................................................................................................(सेवाको किसिम खुल्ने सूचि, नागरिक वडापत्र राख्ने)

५. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी

.......................................................................................................................(संगठन तालिका बमोजिमका शाखा र जिम्मेवारी राख्ने)

६. सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने दस्तुर र अवधि

.......................................................................................................................(सेवाको किसिम अनुसारको दस्तुर र समयावधि राख्ने)

७. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकार

.......................................................................................................................(कार्यचरण÷कार्य प्रवाह तालिका र निर्णयकर्ताको सूचि राख्ने)

८. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी

.......................................................................................................................(उजुरी÷पुनरावेदनको प्रक्रिया र पदाधिकारी खुलाउने)

९. सम्पादन गरेका कामको विवरण

.......................................................................................................................(अपेक्षित काम र परिमाण राख्ने)

१०. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नामर पद

.......................................................................................................................(नाम, पद, सम्पर्क नं. र फोटो राख्ने)

११. ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूचि

.......................................................................................................................(सम्वद्ध ऐन कानूनको सूचि राख्ने)

१२. आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्वन्धी अद्यावधिक विवरण

.......................................................................................................................(आम्दानी र खर्च राख्ने)

१३. तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण

.......................................................................................................................(माथिको प्रकरणमा नपरेका सूचना राख्ने)

१४. अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सो को विवरण

.......................................................................................................................(गत वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रम राख्ने)

१५. सार्वजनिक निकायकोवेभसाईट भएको सो को विवरण

.......................................................................................................................(बेभसाईट सम्वन्धी विवरण राख्ने)

१६. सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको बैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र सम्झौता सम्वन्धी विवरण

.......................................................................................................................(दाता र कार्यक्रम अनुसारको विवरण राख्ने)

१७. सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन

.......................................................................................................................(प्रगति प्रतिवेदन राख्ने)

१८. सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि

.......................................................................................................................(सूचना वर्गीकरण राख्ने)

१९. सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्वन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिएको विवरण

.......................................................................................................................(सूचना मागको निवेदन र प्रगति राख्ने)

२०. सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को विवरण

.......................................................................................................................(प्रकाशनको सूचि राख्ने)

 

नोट ः

   यो ढाँचा एक पटक कम्प्युटरमा सट गरे पछि प्रत्येक ३÷३ महिनामा सोही ढाँचामा रही काम गर्न सकिनेछ ।

   तीन÷तीन महिनामा परिवर्तन भएका सूचना र तथ्याङ्क परिमार्जन गरी सार्वजनिक  गर्नु पर्छ ।

   प्रत्येक तीन महिना व्यथित भएको १५ दिनभित्र यो विवरण सार्वजनिक गरी सो को एक प्रति विवरणसहित राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ ।

   यस्तो तीन÷तीन महिनाको गणना आर्थिक वर्षका आधारमा गर्नुपर्छ । जस अनुसार श्रावणआश्विन पहिलो त्रैमासिक, कार्तिकपौष दोस्रो त्रैमासिक, माघचैत्र तेस्रो त्रैमासिक र बैशाखआषाढ चौथो त्रैमासिक हुनेछ ।