नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
कास्की


सूचना

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कास्की

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

                                                                                                        सुचना नं. 01/073/074/DAO/KASKI

                                                                                                                                    प्रथम पटक प्रकाशित मिति :२०७३/०७/३०

    यस कार्यालयअन्तर्गत निम्नबमोजिमको निर्माण कार्य शिलबन्दी बोलपत्रद्वारा गराउनुपर्ने भएकोले नेपाल सरकार बाट इजाजत प्राप्त इच्छुक नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुबाट निम्न सर्तहरुको अधिनमा रही रीतपुर्वक शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिन्छ ।

१. बोलपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिनभित्र बोलपत्रवापत तपशिलमा उल्लेखित रकम (फिर्ता नहुने गरी) बुझाई आ.व.०७३/०७४ सम्म मान्यता हुने ठेक्का इजाजत पत्र,आयकरको स्थायी नम्बर (PAN) लिएको र मु.अ.कर प्रयोजनको लागि दर्ता भएको प्रमाणपत्र आ.व.०७२/०७३ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपीहरु संलग्न राखी,इच्छुक बोलपत्रदताले लिखित निवेदन दिई यस कार्यालय र क्षेत्रिय प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट कार्यालय समय भित्र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात खरिद गर्न सकिनेछ ।

२. खरिद भएको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात प्रष्टसंग गरी निर्माण व्यवसायीले प्रत्येक पानामा सहिछाप गरी,सिलवन्दी खाम बाहिर फर्मको नाम,ठेगाना र कामको नाम,ठेक्का नं.प्रष्टसँग लेखी बोलपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३१ औँ दिन दिनको १२(बाह्र) बजे भित्रमा यस कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । दर्ता भएका बोलपत्रहरु सोही दिनको २:०० बजे उपस्थित बोलपत्रदाताहरु तथा प्रतिनिधीहरुको रोहवरमा यसै कार्यालयमा खोलिनेछन् । बोलपत्रदाताहरु वा प्रतिनिधीहरुको उपस्थिती नभएमा पनि बोलपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।

३. बोलपत्र मान्य हुने अवधि बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट ९० दिन हुने छ र बोलपत्र साथ बोलपत्र वापतको रकम रु.७,००,०००/– (अक्षरुपी सात लाख मात्र ) नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कास्की स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्कीको एकल कोष धरौटी खाता नं.१८०१२००००१००२५२४ मा जम्मा गरेको भौचर वा सो रकम बराबरको यस कार्यालयको नाममा मान्यता प्राप्त वर्गको वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट कम्तीमा १२० दिन अवधि भएको बैंक जमानत(विडवण्ड) पेश गर्नुपर्नेछ ।

४. कार्यालयले उपलब्ध गराएको बोलपत्र पुस्तिकामा कुनै थपघट द्रष्टव्य नलेखेको हुनुपर्नेछ । समय भित्र प्राप्त नभएको रीत नपुगेको,सूचनाका र्त विपरित भएको बोलपत्रमाथि कारवाही हुने छैन । केरमेट भएको खण्डमा सम्बन्धीत फर्मको सहीछाप भएको हुनुपर्नेछ ।

५. बोलपत्र खरिद वा दर्ता गर्ने फर्महरुको निर्माणस्थल र कामको सम्बन्धमा राम्ररी बुझी बोलपत्र भरेको मानिनेछ ।

६. बोलपत्र भर्दा दररेट स्पष्ट रुपमा अक्षर र अंकमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । अक्षर र अंक फरक पर्न आएमा अक्षरमा लेखिएकोलाइ मान्यता दिइनेछ ।

७. बोलपत्रसम्बन्धी कागजात दाखिला गर्दा निम्न कुराहरु खुलाउनुपर्नेछ । अन्यथा बोलपत्र मान्य हुने छैन ।

    क) प्रस्तावित कार्यको लागि आवश्यक अनुभव ख) जनशक्तिको कार्य दक्षता र योग्यता

    ग) आर्थिक दक्षताको विवरण  घ) आवश्यक प्राविधिक मासामान तथा उपकरणको विवरण

    ङ) निर्माण कार्यतालिका     च) लिखित स्वयं घोषणा

८. संयुक्त उपक्रम (जे.भी.) को माध्यमबाट काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता पत्र पेश गर्नुपर्नेछ । संयुक्त उपक्रममा लिड पार्टनरको ४०% अन्य पार्टनरको २५% भन्दा कम भएकोलाई मान्यता दिइने छैन । संयुक्त उपक्रममा बढीमा तिनवटा फर्मले मात्र भाग लिन पाउने छन् । सम्झौतापत्रमा कामको विवरण तथा शेयर खुलेको हुनुपर्नेछ । तर एक बोलपत्रदाताले संयुक्त उपक्रमको साझेदार वा व्यक्तिगतमध्ये कुनै एकमात्र बोलपत्र पेश गर्न सक्नेछन् ।

९.बोलपत्रसम्बन्धी विस्तृत छलफलको लागि सुचना प्रकाशित भएको मितिले २० औं दिनको १:०० बजे यस कार्यालयमा Pre-Bid Meeting राखिएकोले सम्पूर्ण इच्छुक निर्माण व्यवसायीलाई  उपस्थित हुन सुचित गरिन्छ ।

१०. इच्छुक बोलपत्रदाताले e-Procurement मार्फत www.edudbc.gov.npमा गई थप जानकारी प्राप्त गर्न,बोलपत्र Download गर्न र बोलपत्र दाखिला गर्न समेत सक्नेछन् । सो को लागि निम्न बमोजिम राजश्व खातामा बोलपत्र खरिद दस्तुर जम्मा गरी डिपोजित भौचरको Scanned Copy(PDF  फम्र्याटमा) Electronic Bid Files  साथै पेश गर्नुपर्नेछ ।

११. बोलपत्र खरिद गर्ने/दर्ता गर्ने अन्तिम दिन तथा खोल्ने दिन विदा परेमा सो को भोलिपल्ट वा विदापछि कार्यालय खुलेको दिन हुनेछ ।

१२. कुनै पनि कारण जनाई वा नजनाई सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा ठेक्का स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस कार्यालय निहित रहने छ ।

१३. बोलपत्रसम्बन्धी अन्य कुनै कुरा बुझ्न परेमा कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क राख् सक्नुहुने छ ।

१४. E-Bidding  डकुमेन्टको लागि रकम जम्मा गर्ने बैंकको विवरण :

    क) बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक,पोखरा,कास्की । ख) बैंकको कोड नं.१०००१०००५

    ग) कार्यालयको कोड नं.४७३१४०१   घ) राजस्व शिर्षक नं.१४२२७  ङ) कार्यालयको खाता क१०१

१५. कुनै बोलपत्र दाताले E-Bidding  बाट एकपटक पेश गरेको बोलपत्र फिर्ता लिन वा संशोधन गर्न चाहेमा उक्त कार्य E-Bidding प्रकृयाबाट नै गर्नुपर्ने छ । यस्ता बोलपत्र फिर्ता तथा संशोधनको लागि सिलवन्दी निवेदन (हार्ड कपी) पेश गर्न पाइने छैन/स्वीकार गरिने छैन ।

१६. ईविडिङ्ग द्वारा बोलपत्र पेश गर्ने बोलपत्रदाताले पेश गरिएका कागजातहरुको सक्कल प्रति वा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपी बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट ३(तीन) दिनभित्र यस कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ । अन्यथा मुल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गरिने छैन ।

१७. यसमा लेखिएका हकमा यसै अनुसार र यसमा उल्लेख नभएको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम गरिने छ ।

१८. कामको विवरण निम्नअनुसारको छ ।

सि.नं.

ठे.नं

कामको विवरण

बोलपत्र खरिद दस्तुर

जमानत रकम      

खरिद गर्ने अन्तिम अवधि 

पेश गर्ने अन्तिम अवधि

खोल्ने

प्रमुख जिल्ला अधिकारी निवास भवन निर्माण,कास्की ।

३०००/–

,००,०००/–

(सात लाख मात्र)

बोलपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० औं दिन ।

बोलपत्र सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३१ औं दिन दिनको बाह्र(१२:००)बजे ।

३१ औं दिनको २:०० बजे ।