Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नागरिक वडापत्र

 

क्र.सं. प्रदान गरिने सेवा/कार्य संलग्न गर्नु पर्ने कागजात र
सम्पर्क राख्नु पर्ने कोठा नं‌.
लाग्ने सेवा दस्तुर लाग्ने समय जिम्मेवार पदाधिकारी उजुरी सुन्ने
अधिकारी
नागरिकता सम्बन्धी
 क. वंशज नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र
 ख. बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्रमाणपत्र
 ग. प्रतिलिपी नागरिकता प्रमाणपत्र
 • नागरिकता शाखाको नागरिक
  वडापत्र हेर्नुहोस ।
 • कोठा नं. १०४ र १०५
 • रु‌ १० को हुलाक टिकट ।
 • प्रतिलिपीको लागि रु‌ १३
  को हुलाक टिकट
प्रमाण पुगेकोमा
पेश भएकै दिन ।
 • प्रशासकीय अधिकृतहरु
  कोठा नं‌. १०१, १०२ र १०९
प्र‌.जि.अ.
वा
स.प्र.जि.अ.
राहदानी सम्बन्धी
 क. राहदानी फाराम संकलन
 ख. राहदानी बितरण
 ग. MRP मा बिवरण संशोधन
 • राहदानी शाखाको नागरिक
  वडापत्र हेर्नुहोस ।
 • कोठा नं. १०३
 • रु‌ ५००० राजश्व ।
 • हराएको हकमा रु १००००
 • द्रुतसेवा शुल्क १००००
सामान्यतया ४५
दिन ।
 • प्रशासकीय अधिकृत कोठा नं.१०२
प्र‌.जि.अ.
वा
स.प्र.जि.अ.
प्रशासन सम्बन्धी
 क. गुनासो वा ठाडो उजुरी
 ख. नामथर उमेर आदि परेको प्रमाणित
 ग. नाबालाकको उमेर प्रमाणित
 घ. पारिवारीक पेन्सनऽ सपथ पत्र र रहल
 पहल सम्बन्धी सिफारिस ।
 ङ. अन्य ब्यहोरा प्रमाणित
 च. संस्था दर्ता, नबिकरण, दर्ताको प्रमाणपत्र तथा
 स्वीकृत विधानको प्रतिलिपी दिने, बिधान संशोधन
 जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृति दिने
 छ. पत्रपत्रिका र छापाखाना दर्ता
 ज. शरणार्थी परिचयपत्र नबिकरण र प्रतिलिपी
 झ. हातहतियार नामसारी र नबिकरण
 ञ. शान्ती सुरक्षा सम्बन्धी
 • प्रशासन शाखाको नागरिक
  वडापत्र हेर्नुहोस । कोठा नं. २०३
 • संस्था र छापाखाना दर्ताको लागि
  रु‌.१००० दस्तुर ।
 • संस्था नबिकरण गर्दा रु‌ ५०० दस्तुर
  (विलम्व शुल्क नियमानुसार)।
पत्रपत्रिका दर्ता शुल्क
 • दैनिक रु‌ १००० 
 • अर्धसाप्ताहिक रु. ७००
 • साप्ताहिक रु. ५००
 • पाक्षिक रु ३००
 • मासिक रु.२००
 • प्रत्येक निवेदनमा रु‌ १०
  को हुलाक टिकट
प्रमाण पुगेकोमा
पेश भएकै दिन ।
 • प्रशासकीय अधिकृत
  कोठा नं‌. २०३
प्र‌.जि.अ.
वा
स.प्र.जि.अ.
 मुद्दा सम्बन्धी
 क. उमेर वा जन्म मिति सच्याउने
 ख. हातहतियार खरखजना
 ग. दुषित खाद्य
 घ. कालो बजारी
 ङ सार्वजनिक अपराध
 च. क्षतिपूर्ति
 
 • मुद्दा शाखाको नागरिक
  वडापत्र हेर्नुहोस ।
 • कोठा नं. ११०
 • निवेदनमा रु‌ १० को टिकट
नियमानुसार
 • कानुन अ‌. कोठा नं.
 • प्रशासकीय अधिकृतहरु 
   
प्र‌.जि.अ.
वा
स.प्र.जि.अ
 लेखा सम्बन्धी
 क. क्षेतिपुर्ति रकम बितरण
 ख. दैवी प्रकोष सहायता बितरण
 ग. राजश्व लिने
 • लेखा शाखाको नागरिक
  वडापत्र हेर्नुहोस ।
 • कोठा नं. ३०४
 • निवेदनमा रु‌१० को टिकट
रमाण पुगेकोमा
पेश भएकै दिन ।
लेखा अधिकृत
कोठा नं‌. ३०४
प्र‌.जि.अ.
वा
स.प्र.जि.अ


 


मिति नागरिक वडापत्र विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-02-09 sadfasfdsaf
6 महिना अगाडी