Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

डाउनलोड


मिति डाउनलोड विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-05-23 आ.ब. २०७६/७७ को स्वीकृत जिल्ला दर
6 महिना अगाडी