Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

हज गर्न जानका लागि निवेदन पेश गर्ने म्याद थप भएको गृह मन्त्रालयको सूचना