Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

२०७६/१२/१० मा बसेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय ।