Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यस कार्यालयबाट आ.व. २०७६/०७७ मा हुने खरिद कार्यमा सहभागी हुन सूचीकृत हुने सूचना