Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

बाबुराम शर्मा


बाबुराम शर्मा


बाबुराम शर्मा
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9846114027
ठेगाना Aadhikhola Gaupalika 2, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७५ भाद्र ७