Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

ध्रुव सिंह खड्का


ध्रुव सिंह खड्का


ध्रुव सिंह खड्का
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9846031029
ठेगाना रुपा गाउँपालिका 4, कास्की
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ १६