Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

कृष्ण प्रसाद पौडेल


कृष्ण प्रसाद पौडेल


कृष्ण प्रसाद पौडेल
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रशासन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9856000733
ठेगाना पोखरा महानगरपालिका 19,
बहाल मिति २०७४ भाद्र २६