Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

लिला वल्लभ न्यौपाने


लिला वल्लभ न्यौपाने


लिला वल्लभ न्यौपाने
प्रशासकीय अधिकृत

शाखा प्रशासन शाखा
पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल ballave.babuu@gmail.com
सम्पर्क 9827473641
बहाल मिति २०७६ चैत्र ५