Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

शिव प्रसाद पौडेल


शिव प्रसाद पौडेल


शिव प्रसाद पौडेल
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ppshiva16@gmail.com
सम्पर्क 9846280540
ठेगाना Aadhikhola Gaupalika 4, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७६ बैशाख २५