Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

टेसकासी घले


टेसकासी घले


टेसकासी घले
टाइपिष्ट नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद टाइपिष्ट नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9846029367
ठेगाना पोखरा महानगरपालिका 12, कास्की
बहाल मिति २०६१ भाद्र १