Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

कास्की जिल्लाभित्र PCR Test को लागि संकलित नमूनाको विस्तृत विवरण:

मिति संकलित नमूना संख्या नेगेटिभ (संख्या)

पोजेटिभ (संख्या)
 

नतिजा आउन बाँकि
२०७७।०३।२३ सम्म २९८० २८५२ ६३ ६५