Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

राहत वितरण सम्बन्धी विवरण

कास्की जिल्लाका स्थानीय तहहरु मार्फत वितरण भएको राहतको विवरण (मिति २०७७।०३।२३ सम्म)

सि.नं

स्थानीय तहको नाम

घर परिवार संख्या

वितरित राहत प्याकेजको विस्तृत विवरण

चामल (के.जी)

दाल (के.जी)

नुन (के.जी)

तेल(लि.)

चिनी (के.जी)

केराउ (के.जी)

अन्य

१.

पोखरा म.न.पा.

३४६६४ ५६८८७६ ४५४९९ ३४६६४ २२७६१

-

२२७६१

-

२.

अन्नपूर्ण गा.पा.

वडास्तरमा तथ्याङ्क संकलन र आवश्यक राहत सामग्री व्यवस्थापन गरी तयारी अवस्थामा रहेको साथै गाउँपालिकाभित्र राहत प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको संख्या करिब ५०० जना रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क प्राप्त भएको ।

३.

माछापुच्छ्रे गा.पा.

७३५

१८९६० १४३० ७३५ ७३५

-

-

साबुन १ गोटा

मसला १ पोका

बेसार १ पोका

४.

मादी गा.पा.

२०६२

५१५५० २०६२ २०६२

-

२०६२

-

-

५.

रुपा गा.पा.

५५२

१०८२५ ६९७ ४८८ ५८०

-

-

-

जम्मा

३८०१३ ६५०२११ ४९६८८ ३७९४९ २४०७६ २०६२ २२७६१

-