Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

कास्की जिल्लाभित्र RDT परिक्षणको लागि संकलित नमूनाको विस्तृत विवरण :

क्र.सं.

RDT सञ्चालन गर्ने स्थानिय तह/निकाय

संकलित नमुना

(२०७७।०३।२३ सम्म)

नतिजा

Non-Reactive

Reactive

पोखरा म.न.पा.

९४३

९४३

-

मादी गा.पा.

२१

२१

-

अन्नपूर्ण गा.पा.

-

रुपा गा.पा.

१०२

१०२

-

माछापुच्छ्रे गा.पा.

२०

२०

-

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

६७१

६७१

-

जम्मा

१७५९

१७५९

-