Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमाेजिमकाे सूचना

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीसंग सम्बन्धित विवरण

 (२०७६ वैशाख १ गतेदेखि २०७६ आषाढ मसान्तसम्म)