Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

आ.व. २०७५/७६ मा यस कार्यालयले सम्पादन गरेको कार्यहरुको प्रतिवेदन

2076-04-12

2076-04-12


Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस