Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

काठमाण्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरु प्रवेशका लगि गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त नयाँ सवारी पास नमुना अवगत गरि सवारी पास अनुमति माग गर्दा सोहि बमोजिमको कागजात सहित गर्नुहुन ।