Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

मिति २०७६/३/१८ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको वैठकबाट भएको निर्णय