Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

मिति २०७७/०२/२० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की बाट जारी गरिएको आदेश ।

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस