Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

प्रगति विवरण

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट सम्पादित कार्यको मासिक प्रतिवेदन

सि.नं. साल महिना नागरिकता राहदानी   प्रशासन हातहतियार   संघ सस्था मुद्दा
      नयाँ  प्रतिलिपी सामान्य द्रुत वितरण

नाबालक

प.प.

पत्रपत्रिका

दर्ता

नामसारी नविकरण पेन्सन सि. दर्ता नविकरण दर्ता फैसाला
      महिला पुरुष जम्मा वै.अंगिकृत                          
२०७५ फागुन ४४२       ३५५ ६१५ १३०   ६०   १३ ४३ ३४ ३८
२०७५ चैत्र ६००       ४४४ ६४८ १२३   ६७   ३६   १४ ५१ ५० ५२
२०७६ वैशाख ३५२ ४१३ ७६५   ३९८ ६८७ १०३ ६९८ ६९   १९ २१० १२ ३० २८ ३२
२०७६ जेठ ५९८ ५०२ ११०० ४४९ ७४७ १३४ ७१५ ६७   २४ १८७ १४ २७ ३४ ३२
२०७६ असार ५१० ३२१ ८३१ ४६२ ९२१ १५२   ११८   २१४ २१४ ४१ ६७ ६८
 


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस