Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

क्षतिपूर्ति सहितकाे नागरिक वडापत्र

प्रशासन शाखा

क्र.सं. सेवाको प्रकृति सेवाग्राहीले पुराउनु पर्ने प्रक्रिया र पेश गर्नुपर्ने कागजात

लाग्ने

शुल्क/दस्तुर

लाग्ने

समयावधि

सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार कर्मचारी शाखा/फाँट र कार्यकक्ष

गुनासो सुन्ने 

पदाधिकारी

पद र नाम समेत

क्षतिपूर्ति

रकम रु.

कैफियत
संस्था दर्ता
 • रु.१० को टिकट सिहत तोकिएको ढाँचाको निवेदन
 • भेलाको निर्णय प्रति
 • तदर्थ समितिका (कम्तीमा ७ जना र बढीमा २१ जना) पदाधिकारीहरुको नामावली सहितको हस्ताक्षर भएको ५ प्रति विधान
 • स्थानीय गाँउ/नगर/जि.वि.स.को सिफारिस
 • पदाधिकारीको चालचलन बुझेको प्रहरी प्रतिवेदन
रु.१०००।- प्रहरी प्रतिवेदन र परामर्श लिन पर्ने भएमा परामर्श प्राप्त भइ पेश भएकै दिन ,, ,, २५०।- ,,
संस्था नविकरण
 • वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
 • भावी कार्यक्रम सम्वन्धी कार्यायोजना
 • लेखा परीक्षण (ले‌.प.को इजाजत पत्र)
 • वार्षिक साधारणसभाको निर्णय प्रति
 • करचुक्ता प्रमाणपत्र
 • जि.वि.स.को सिफारिस
असोज मसान्त सम्मको लागि रु‌.५०० तत्पश्चात नियम अनुसारको दस्तुर प्रक्रिया पुरा भएकोमा पेश भएकै दिन ,, ,, २५०।- ,,
संस्थाको विधान संशोधन
 • रु.१० को टिकट सहित विधान संशोधनको लागि निवेदन
 • संस्थाको मूल विधान र प्रमाणपत्र को सक्कल र छाँयाप्रति
 • संशोधनको लागि ३ महलेको प्रस्तावित विधान ५ प्रति (पदाधिकारीको हस्ताक्षर सहित)
 • साधारण सभाको निर्णय प्रतिलिपी
नलाग्ने ,, ,, ,, ३००।- ,,
संस्थाको शाखा खोल्न
 • रु.१० को टिकट सहित शाखा खोल्ने निवेदन
 • संस्थाको कार्य समितिको निर्णय र अख्तियारी पत्र
 • संस्थाको प्रमाणपत्र, विधान छाँयाप्रति
 • जि.वि.स.को सिफारिस
,, ,, ,, ,, २५०।- ,,
दलित, मधेसी, आदिवासी र जनजाति प्रमाणित
 • रु‌.१० को टिकट सहित सम्बन्धित ब्यक्तिको निवेदन
 • सम्बन्धित ब्यक्तिको नागरिकता प्र.प. (सक्कल र छाँयाप्रति)
 • सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र (दलित आयोग, आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान र स्थानीय निकाय)
,, ,, ,, ,, ५००।- ,,

राहदानी शाखा

क्र.सं‌. सेवाको प्रकृति सेवाग्राहीले पुराउनु पर्ने प्रक्रिया र पेश गर्नुपर्ने कागजात लाग्ने शुल्क/दस्तुर लाग्ने समायावधि सेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवार कर्मचारी शाखा/फाँट र कार्यकक्ष गुनासो सुन्ने पदाधिकारी क्षतिपूर्ति रकम रु. कैफियत

साधारण राहदानी

(नियमित सेवाको फाराम बुझ्ने कार्य)

२ प्रति A4 साइजको फाराम ८० ग्रामको पेपरमा भरी पि.पि. साइजको २ प्रति फोटो, नागरिकताको प्र.प. र छाँयाप्रति,  राहदानी लिएको भए पुरानो सक्कल राहदानी र छाँयाप्रति सहति सम्बन्धित ब्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने ५०००।-  

शाखा प्रमुख

(राहदानी शाखा)

कोठा नं‌.९

 

स.प्र.जि.अ. २५०।- Photo Mat पेपरमा हुनुपर्ने, कपाल कैलो, रातो नहुने, चस्मा, टाइ,गाजल, टिका सिन्दुर लगाएको र अध्यारो फोटो हुन नहुने
द्रुतसेवा (अभिलेख प्रमाणित) सि.नं.१ मा उल्लेख भए बमोजिमका कागजात सहित ब्यक्ति स्वंय आउने थप एक प्रति फोटो ,, १ घण्टा ,, ,, ५००।- ,,

हराएको राहदानी फाराम बुझ्ने कार्य

सि.नं.१ मा उल्लेख भए बाहेक राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी ७ दिन पछि प्रहरी प्रतिवेदन वा ट्राभल डकुमेण्ट सक्कल र छाँयाप्रति सहित आउने १००००।-   ,, ,, ५००।- द्रुतसेवा नपाउने

पुनश्च:  च्यातिएको, पानीले भिजको, केरमेट भएको, जलेको आदिको हकमा दोब्बर दस्तुर लाग्ने र द्रुतसेवा पनि नपाउने ।


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस