Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

आ.ब २०७७/७८ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट

5 महिना अगाडी

2077-04-08


Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस