Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

आ.ब.२०७७/७८ को स्वीकृत जिल्ला दररेट ।

5 महिना अगाडी

2077-04-09


Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस