Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

हातहतियार बुझाउने सम्बन्धी सूचना

2076-08-07

2076-08-07


सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस