Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

मिति २०७७/०१/२७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कास्कीद्धारा जारी गरिएको जरुरी सूचना ।