Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८

2075-11-12

2075-11-12


स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८

Attached Files

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस