Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७७ (DPRP 2077)

सूचना


सबै सूचना हेर्नुहोस