Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की

पार्दी पोखरा

समाचार


मिति समाचार विवरण फाईलहरु एक्सन
2075-12-24 सुरक्षा गोष्ठी सन्चालन भएको
2075-12-24
2075-11-08 बजार अनुगमन प्रतिवेदन
2075-11-08